මෙම වෙබ් අඩවිය තුල අන්තර්ගත දෑ බලා ගැනීම සඳහා ලියාපදිංචි වීම අනිවාර්ය වේ. register.jpeg

[-]
Forum Threads Posts Last Post
Rules, News and Official Announcements
මෙම Portal එක භාවිතා කිරීමේදී ඔබ අනුගමනය කළ යුතු නීතී රීතී සහ නව දැනුවත් කිරීම සඳහා
0 0
Never
Suggestions , Ideas and Feedback
ඔබ අදහස් හා යෝජනා
12 64
Administrator

by Administrator
Suggestion
12-23-2014, 12:03 PM
Introduce Members
සාමාජිකත්වය ලබන සියලු දෙනා. තමන් පිළිබඳ කෙටි හැඳින්වීමක් මෙම ස්ථානයේ යෙදිය යුතුය.
34 113
Google

by Google
About ThunderCat
02-02-2017, 01:12 AM

[-]
Forum Threads Posts Last Post
AL ICT/GIT
උසස් පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය පිළිබඳව සිසුන්ට ඇති විෂයය මට්ටමේ ගැටළු මෙම අංශයට යොමු කරන්න. එමෙන්ම ඔබ තුල ඇති විෂය මට්ටමේ දැනුම අන් අයට ලබා ගැනීම සඳහා මෙහි Share කරන්න. මෙම ස්ථානය උසස් පෙළ ඉගැන්වීම් කරණ තොරතුරු තාක්ෂණ ගුරුභවතුන් සඳහා ද, තම උපදෙස් දරුවන්ට ලබා දීම සඳහා යොදාගත හැක, එමෙන්ම ඔබ විසින් දරුවන්ට සකස් කර ඇති පාඩම් මාලා හා ඔබ දැනුම දරුවනට ලබා දීම සඳහා මෙම ස්ථානය විශේෂයෙන් යොදාගන්න.
21 57
jayanga

by jayanga
Subnet Mask Calculation
07-08-2016, 01:44 AM
O/L ICT
අ.පො.ස(සා/පෙළ) තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ ඔබට ඇති විශේෂ ගැටළු හා ඔබ සතු දැනුම මෙම ස්ථානයට යොමු කරන්න.
13 46
jayanga

by jayanga
boolean algebra
06-28-2016, 06:18 AM
IT Circulars
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය සම්බන්ධ Circulars මෙතනින් ලබා ගන්න
0 0
Never
IT Related News
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය හා සම්බන්ධ ප්‍රවෘත්ති හා තොරුතුරු තාක්ෂණය හා සම්බන්ධ විවිධ තොරතුරු මෙම අංශය වෙත යොමුකළ යුතුය.
9 18
Administrator

by Administrator
New Microsoft Mix is ahea...
12-29-2014, 02:54 AM
Other ( IT Related )
ප්‍රධාන මාතෘකාවන්වලට යෙදිය නොහැකි, නමුත් තොරතුරු තාක්ෂණය හා සම්බන්ධ විවිධ දේවල් පිළිබඳ විස්තර මෙම ස්ථානයට යොදන්න
65 129
jayanga

by jayanga
How to determine the vers...
02-08-2017, 02:33 AM

[-]
Forum Threads Posts Last Post
Computer Hardwares
පරිගණක දෘඩාංගකරණය පිළිබඳ ඕනෑම දෙයක් පිළිබඳ, මෙහිදී සාකාච්ඡාවට යොමුකළ හැක( විශේෂයෙන් ඔබ පරිගණක දෘඩාංග ගැටළු හා නව තාක්ෂණය පිළිබඳව )
11 23
Administrator

by Administrator
hardware basics note
06-24-2016, 06:25 AM
Computer Networking Technologies
පරිගණක ජාලකරණය පිළිබඳ ඔබට ඇති ගැටළු මෙහි පලකරන්න. එමෙන්ම ඔබ සතු පරිගණක ජාලකරණය දැනුම අන් අයටත් ලබා දීමට මෙම ස්ථානය යොදා ගන්න.
6 20
jayanga

by jayanga
Sequential Logic Represen...
10-16-2017, 07:45 AM
Mobile Platforms and Technologies
මොබයිල් ඩිවයිස් ගැන මෙතන කතා කරන්න...
5 28
lakmal

by lakmal
hutch wethin Asimitha ama...
05-13-2015, 04:53 AM

[-]
Forum Threads Posts Last Post
Visual Basic, C#, C++ and .Net Framework
.Net Framework එකට අදාළ ඔක්කොම programing ගැන මෙතන සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්...
6 21
CorD SaC

by CorD SaC
c#.net model paper
12-27-2014, 04:26 AM
HTML, PHP and Web Development
HTML ,PHP වගේ වෙබ් ඩිසයිනින්වලට අදාළ දේවල් ගැන සාකච්ඡා කිරීම සඳහා මෙම ස්ථානය භාවිතා කරන්න.
32 66
Administrator

by Administrator
Javascript වලින් HTML Enc...
06-28-2016, 02:56 AM
Java and Python Languages
Java/ Python Language ගැන ඔබ දන්න දේ සහ ඔබ නොදන්න දේ ගැන මෙම ස්ථානයේ සාකච්ඡා කරන්න.
43 92
jayanga

by jayanga
[03] Python Strings සහ Co...
06-27-2016, 02:28 AM
Operating Systems and OS Development
ඕන වර්ගයක operating systems ගැන මෙතන කතා කරගන්න...
28 77
jayanga

by jayanga
linux gana tikak
02-11-2016, 03:48 PM

Forum stats
Latest posts
Topic Date, time  Author Last Sender Forum
  Sequential Logic Represen... 10-16, 07:45 jayanga jayanga Computer Netw...
  Subnetting vs supernettin... 10-04, 02:17 jayanga Administrator Computer Netw...
  IP Addressing පිළිබඳව ඇති... 05-18, 13:14 Administrator ThunderCat Computer Netw...
  How to determine the vers... 02-08, 02:33 ThunderCat jayanga Other ( IT Re...
  About ThunderCat 02-02, 01:12 ThunderCat Google Introduce Mem...
  Who I am 01-06, 08:06 Shehancisco jayanga Introduce Mem...
  Subnetting 07-13, 01:17 jayanga jayanga Computer Netw...
  මොනවාද මේ Unicast, Multic... 07-11, 02:44 jayanga Administrator Computer Netw...
  Subnet Mask Calculation 07-08, 01:44 cmujitha jayanga AL ICT/GIT
  I'm Madhawa Habarakada 06-28, 12:33 Madhawa Habarakada jayanga Introduce Mem...
  boolean algebra 06-28, 06:18 jayanga jayanga O/L ICT
Most views
  පරිගණක විද්‍ය... 4376
  පරිගණක ජාලකරණ... 4254
  Question 4172
  Gaming Sectio... 4155
  Windows 9 pre... 4037
Most reputations
jayanga 31
Administrator 20
fabian 14
Sheshani 6
vdeshan 6
Most replies
  Question 23
  Gaming Sectio... 21
  පරිගණක විද්‍ය... 11
  Windows 9 pre... 10
  my idea 8
Top posters
Administrator 208
jayanga 159
fabian 87
vdeshan 58
Google 54
Most thanks
jayanga 93
Administrator 88
fabian 61
vdeshan 57
Sheshani 21
Newest members
januj Today
Hello Yesterday
chandimax Yesterday
PearlineSo 10-17
Tharindunawod 10-14

[-]
Board Statistics
Usergroup Legend
Administrator  ::   Super Moderator  ::  Gold   ::  Silver  ::  Bronze  ::  Legends
Board Statistics
Our members have made a total of 752 posts in 284 threads.
We currently have 4,694 members registered.
Please welcome our newest member, januj
The most users online at one time was 24 on 04-06-2015 at 03:16 AM
Mark All Forums Read | Forum Team | Forum Statistics

Forum Contains New Posts
Forum Contains No New Posts
Forum is Locked
Redirect Forum