මෙම වෙබ් අඩවිය තුල අන්තර්ගත දෑ බලා ගැනීම සඳහා ලියාපදිංචි වීම අනිවාර්ය වේ. register.jpeg

[-]
Forum Threads Posts Last Post
Rules, News and Official Announcements
මෙම Portal එක භාවිතා කිරීමේදී ඔබ අනුගමනය කළ යුතු නීතී රීතී සහ නව දැනුවත් කිරීම සඳහා
1 1
Administrator

by Administrator
Inactive Users -
11-14-2017, 05:55 AM
Suggestions , Ideas and Feedback
ඔබ අදහස් හා යෝජනා
15 91
Google

by Google
Gaming Section
11-08-2017, 01:40 AM
Introduce Members
සාමාජිකත්වය ලබන සියලු දෙනා. තමන් පිළිබඳ කෙටි හැඳින්වීමක් මෙම ස්ථානයේ යෙදිය යුතුය.
37 134
Google

by Google
මාත් එකතු වෙනවා
11-28-2017, 02:02 PM

[-]
Forum Threads Posts Last Post
AL ICT/GIT
උසස් පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය පිළිබඳව සිසුන්ට ඇති විෂයය මට්ටමේ ගැටළු මෙම අංශයට යොමු කරන්න. එමෙන්ම ඔබ තුල ඇති විෂය මට්ටමේ දැනුම අන් අයට ලබා ගැනීම සඳහා මෙහි Share කරන්න. මෙම ස්ථානය උසස් පෙළ ඉගැන්වීම් කරණ තොරතුරු තාක්ෂණ ගුරුභවතුන් සඳහා ද, තම උපදෙස් දරුවන්ට ලබා දීම සඳහා යොදාගත හැක, එමෙන්ම ඔබ විසින් දරුවන්ට සකස් කර ඇති පාඩම් මාලා හා ඔබ දැනුම දරුවනට ලබා දීම සඳහා මෙම ස්ථානය විශේෂයෙන් යොදාගන්න.
21 64
MonsteR_X

by MonsteR_X
AL ICT Python Question 20...
11-26-2017, 04:36 AM
O/L ICT
අ.පො.ස(සා/පෙළ) තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ ඔබට ඇති විශේෂ ගැටළු හා ඔබ සතු දැනුම මෙම ස්ථානයට යොමු කරන්න.
38 109
MonsteR_X

by MonsteR_X
Short cut key for MICROSO...
11-26-2017, 04:37 AM
IT Circulars
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය සම්බන්ධ Circulars මෙතනින් ලබා ගන්න
1 2
MonsteR_X

by MonsteR_X
ඔබ පාසලට අන්තර්ජාලය ලබා ග...
11-04-2017, 01:52 AM
IT Related News
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය හා සම්බන්ධ ප්‍රවෘත්ති හා තොරුතුරු තාක්ෂණය හා සම්බන්ධ විවිධ තොරතුරු මෙම අංශය වෙත යොමුකළ යුතුය.
11 23
Chiran

by Chiran
windows මෙහෙයුම් පද්ධති ස...
12-08-2017, 01:06 AM
Other ( IT Related )
ප්‍රධාන මාතෘකාවන්වලට යෙදිය නොහැකි, නමුත් තොරතුරු තාක්ෂණය හා සම්බන්ධ විවිධ දේවල් පිළිබඳ විස්තර මෙම ස්ථානයට යොදන්න
79 166
MonsteR_X

by MonsteR_X
Online බැංකු ගිණුමක් විවු...
Yesterday, 03:07 PM

[-]
Forum Threads Posts Last Post
Computer Hardwares
පරිගණක දෘඩාංගකරණය පිළිබඳ ඕනෑම දෙයක් පිළිබඳ, මෙහිදී සාකාච්ඡාවට යොමුකළ හැක( විශේෂයෙන් ඔබ පරිගණක දෘඩාංග ගැටළු හා නව තාක්ෂණය පිළිබඳව )
19 36
MonsteR_X

by MonsteR_X
Computer Hardware පාඩම- 2
11-26-2017, 04:49 AM
Computer Networking Technologies
පරිගණක ජාලකරණය පිළිබඳ ඔබට ඇති ගැටළු මෙහි පලකරන්න. එමෙන්ම ඔබ සතු පරිගණක ජාලකරණය දැනුම අන් අයටත් ලබා දීමට මෙම ස්ථානය යොදා ගන්න.
7 17
jayanga

by jayanga
OSI 7 Layers
12-09-2017, 05:22 PM
Mobile Platforms and Technologies
මොබයිල් ඩිවයිස් ගැන මෙතන කතා කරන්න...
10 50
jayanga

by jayanga
SQLmap install to android
12-07-2017, 01:13 PM

[-]
Forum Threads Posts Last Post
Visual Basic, C#, C++ and .Net Framework
.Net Framework එකට අදාළ ඔක්කොම programing ගැන මෙතන සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්...
8 29
MonsteR_X

by MonsteR_X
බස් රථයක ආසන වෙන් කිරීමට ...
11-26-2017, 04:45 AM
HTML, PHP and Web Development
HTML ,PHP වගේ වෙබ් ඩිසයිනින්වලට අදාළ දේවල් ගැන සාකච්ඡා කිරීම සඳහා මෙම ස්ථානය භාවිතා කරන්න.
36 97
jayanga

by jayanga
php ගැන මුලික දැනුම බිදක්
12-11-2017, 03:18 PM
Java and Python Languages
Java/ Python Language ගැන ඔබ දන්න දේ සහ ඔබ නොදන්න දේ ගැන මෙම ස්ථානයේ සාකච්ඡා කරන්න.
46 109
MonsteR_X

by MonsteR_X
Java MySQL DB class
11-26-2017, 04:44 AM
Operating Systems and OS Development
ඕන වර්ගයක operating systems ගැන මෙතන කතා කරගන්න...
34 109
MonsteR_X

by MonsteR_X
VM Virtual Box [install G...
11-25-2017, 02:58 PM

Forum stats
Latest posts
Topic Date, time  Author Last Sender Forum
  Online බැංකු ගිණුමක් විවු... Yesterday, 15:07 ShujaRafi MonsteR_X Other ( IT Re...
  php ගැන මුලික දැනුම බිදක් 12-11, 15:18 jayanga jayanga HTML, PHP and...
  OSI 7 Layers 12-09, 17:22 jayanga jayanga Computer Netw...
  Web Develop part 1- Creat... 12-09, 16:21 MonsteR_X W.M.R.Ranasingha HTML, PHP and...
  windows මෙහෙයුම් පද්ධති ස... 12-08, 01:06 jayanga Chiran IT Related Ne...
  SQLmap install to android 12-07, 13:13 MonsteR_X jayanga Mobile Platfo...
  Web Develop part 2 -Creat... 12-03, 15:01 MonsteR_X jayanga HTML, PHP and...
  PHP Files Run කරන්නේ මෙහෙ... 11-30, 14:02 Administrator Shehancisco HTML, PHP and...
  Javascript වලින් HTML Enc... 11-30, 14:01 0xEDD1E Shehancisco HTML, PHP and...
  Root Linux Android 11-30, 13:53 ShujaRafi Shehancisco Mobile Platfo...
  මාත් එකතු වෙනවා 11-28, 14:02 SL_Kumara Google Introduce Mem...
Most views
  පරිගණක විද්‍ය... 4456
  Question 4187
  Gaming Sectio... 4181
  Windows 9 pre... 4044
  Grade 10 ICT ... 1426
Most reputations
jayanga 35
Administrator 28
fabian 14
ShujaRafi 9
W.M.R.Ranasingha 8
Most replies
  Gaming Sectio... 28
  Question 23
  පරිගණක විද්‍ය... 12
  Root Linux An... 10
  Windows 9 pre... 10
Top posters
Administrator 265
jayanga 234
fabian 87
vdeshan 70
Google 70
Most thanks
jayanga 184
Administrator 180
fabian 81
vdeshan 70
ShujaRafi 48
Newest members
Nishadi 12-14
Ashen Live 12-13
Ishani madhushika 12-12
Jaye 12-12
micronamal 12-11

[-]
Board Statistics
Usergroup Legend
Administrator  ::   Super Moderator  ::  Gold   ::  Silver  ::  Bronze  ::  Legends
Board Statistics
Our members have made a total of 1,035 posts in 362 threads.
We currently have 4,886 members registered.
Please welcome our newest member, Nishadi
The most users online at one time was 37 on 11-12-2017 at 02:32 PM
Mark All Forums Read | Forum Team | Forum Statistics

Forum Contains New Posts
Forum Contains No New Posts
Forum is Locked
Redirect Forum