එක්වෙමු – නැගිටිමු අටු කොටු පුරවමු ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන සංග්‍රාමය

ඌව පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ එක්වෙමු නැගිටිමු අටු කොටු පුරවමු ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන සංග්‍රාමයේ සමාරම්භක උත්සවය ඌව පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ ආර්.එම්.පී. රත්නායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2017-10-06 වන දින පෙ.8.30 ට ආරම්භ කරන ලදී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *