එක්වෙමු – නැගිටිමු අටු කොටු පුරවමු ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන සංග්‍රාමය

ඌව පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ එක්වෙමු නැගිටිමු අටු කොටු පුරවමු ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන සංග්‍රාමයේ සමාරම්භක උත්සවය ඌව පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ ආර්.එම්.පී. රත්නායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2017-10-06 වන දින පෙ.8.30 ට ආරම්භ කරන ලදී.

Tender Notice

ඌව පළාතට අයත් විද්‍යාලයන්ට 2018 වර්ෂය සඳහා පාසල් පාදක ගුණාත්මක, ප්‍රමාණාත්මක හා ව්‍යුහාත්මක සංවර්ධනයට අවශ්‍ය උපකරණ හා ද්‍රව්‍ය ලබා ගැනීම පිණිස සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීමට, අදාළව දේශීය නිෂ්පාදකයින්ගෙන් , සැපයුම්කරුවන්ගෙන් අයඳුම්පත් මෙයින් කැඳවනු ලැබේ.

 

 

Primary “ Sathutu Kandauru ” Programme

Primary “Sathutu Kandauru ” Programme were conducted in Uva Province past 4 years. in every schools with primary students. this activity are based on developed the skills and multiple intelligent for primary students.  this activities are categorize reading activities, listening activities, joy full games, journey , play in the free area, story telling, visit the many places for develops ability on environments, society & heritage.